پیوندهای عمومی
مشخصات سیستم
آی‌پی: 54.152.38.154
سیستم‌عامل:‌ نامشخص
مرورگر:‌ Unknown0.0
تماس با ما
نشانی:
سبـــزوار, دانشگاه آزاد اسلامی، مجتمع دانشگاهی، حوزه پژوهش و فناوری، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن : 44646810 -051 داخلی 226
فکس: 44647513 -051
لیست افراد حوزه ICT

محمدحسن - محمدي : نام-نام خانوادگی
318 :تلفن
: رایانامه
مدیراطلاعات، آمار و رایانه : پست سازمانی
محمد - ثميني : نام-نام خانوادگی
[051-44646810] داخلی 293 :تلفن
msamini@iaus.ac.ir : رایانامه
مسئول مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات : پست سازمانی
علي‌رضا - نوربخش : نام-نام خانوادگی
[051-44646810] داخلی 293 :تلفن
a.nourbakhsh@iaus.ac.ir : رایانامه
مسئول شبکه : پست سازمانی
حسن - نادمي : نام-نام خانوادگی
[051-44646810] داخلی 228 :تلفن
: رایانامه
مسئول پشتیبانی سخت‌افزار : پست سازمانی
موسي الرضا - خسروجردي : نام-نام خانوادگی
219 :تلفن
mk53853@gmail.com : رایانامه
مسئول پشتیبانی نرم‌افزار : پست سازمانی